اسکیمر چیست؟

بازدیدها: 27

یکی از راهکــارهــا جهت جمع آوری اجسـام کــوچــک شنــاور (مانند بــرگ گیـاهــان)، حـشــرات مـُــرده، ذرات چــربی بـدن شنـاگــران(مـاننـد روغــن و کــرم ضــد آفتــاب) و در مـجـمـوع زبــالــه یــا هــر جــســم شنــاوری کــه بــه لــحـاظ جــرم آن، قــارد بــه رســیـدن بـه کــف استـخـــر نیستـند.
( کـف استــخـر، مـکــان تـعـبیــه دریـن ها (Drain)، کـه در واقــع خـروجــی آب مـحـســوب مـی گــردنـد).

در ایــن شــرایط، یــک از راهــکارهــا، استفــاده از اسکیـمــر است. مـکــان اســتــقـــرار اسـکـیـمـر، بخــش فــوقــانی دیــوار اسـتـخــــر و جــکـــوزی می بــاشد.

آب هــدایــت شــده بــه اســکـیــمــر، تـوســط لـــوله کــــشی تــعــبـیــه شــــده، بـه سیسـتــم تــصـفــیه و سیــرکولاسیــون هــدایـت می گـردد و پــس از پیـمـایـش پــروســه گـنــد زدایـــی و تـصــفـیـه، بــه استـخــر بــاز می گــردد. در بــرخـــی مـــــوارد، آب هــدایـت شده بــه اسکـیـمـر، جـهـت دور ریــز بــه فــاضــلاب مـنتـقـل می گــردد.

سبـد یا استریـنـر تعبیه شــده در اسکیـمـر (Skimmer Strainer Basket)، از ورود کـلّیـه ذرات فیـــزیـکــی درشت بـه سیســتم تصفیـه جلـوگیـری می نمـاید.

بطور کـلی استـخـر هـا، نـظـر بــه هـمـسطح بــودن آب بــا لـبـه فـوقـانی دیـواره استخــر، به ۲ مـکـانیـسم تقسـیـم گـشتنـد:

۱- مـکــانیـسـم استـفـاده از اسکیـمــ‌ر

۲- مـکـــانـیـسـم ســر ریـــز (Overflow)

(از لـحــــاظ اجـــزاءاز راهـکـارهـای کـامـلاً متـفــــاوتـی نسـبـت بـه یـکــدیــگـر بهـــــــره می بــرند. (

در بخش مکــانیــکـال و  اجــراء فـنـداسیـون و ســازه

بـه ایـن عـلــت، الـزامـــاً پـیـش از اجــراء استخــر، ضـمن مشـخص نـمــودن یـــکی از دو مـــتُـد، زیــر ســاخـت هـای مربــوط بـه هریک از مـکــانیـســم هـا پیش بیـنی میگردد.

(و یــا بـنــا بــه درخــواسـت متـقــاضـــی،ضمــن اسـتـفــاده از اسـکـیـــمـر، گـــــاتــــر یــا  گــریـل نیــز جـهـت جـمع آوری آبـهــای بیــرون ریخته شده نــاشــی از خروج شـنــاگــران از استــخــر، دور تــا دور پیـرامـون کاسـه اسـتخــر قــابـل تعبیــه خـواهد بـود.)

 و بـرعـکس؛

با توجه به بهـرمندی اسـتخـر از مکانـیسم سرریـز (Overflow) مضـاف برآن، اسکیــمـر نیـز مــورد استـفــاده قـرار گـیرد!..

قـطـعــا در این شرایـط نیـــز می بـایـست کلیـه زیــر سـاخـت هـای مـربـوط بـه ایــــن دو مـکانـیسـم پـیش بیــنی و مهـیـا گـردد  .نکتـــه قـابـل تـــوجــه در ایـــن مـــورد، بستـــن دریچــه ورودی اسکیـمـــر می باشد که توســط پوششـی کــه بـه همــــین منـظــــور در قسـمت دریچــه ورودی اسکمـیــر تعبیــه گــردیده؛ انـجــام پـذیـر خـواهــد بـود.  بـدیهـی است کـه در استـخــرهـائی بـا مکـانیـسـم اسکـیمــر (مکان استـقـرار اسکـیـمر، روی دیـواره استخـر و جکــوزی، در محـدوده فــاصـلـه 10 ســــانتیـمتـر از لبــــه استـخـر می باشد.)، تنــهـا بـا این عمـل آب استـخــر قـادر است بـه مــحـدوده ســر ریـز (لبــه استـخـر) بـرسـد

ســیـسـتــم ســر ریــز آب استـخـر بــا اسکـیــمـر چــه تـفــــاوتــی دارنـــد؟

استــخــر بــر پایــه ســیسـتـم اســکــیـمـــر

 در این مِــتـد، آب بــا فــاصــله حـدود 10 ســانـتـی متــری از ســطح لبــه فــوقــانی استـخـــر قــرار خــواهــد گــرفـت.

بــنابــر ایـن در ایــن نوع استــخــرهــا (اسکیــمر)، هیچــگــاه آب همــسطح بــا لبــه فــوقــانی دیــوار هــای استــخر نـخواهــد شــد.

نــمـونه مشــابــه، جـهت درک آســان از اسکیـمـر

حـفــره کـوچـکـیست کــه قطـعـاً همــه مــا در منازل دیــده ایم:

بطور مثــال: در کلیــه روشـــــــوئـی ها، سیـنکــ هـای ظــرف شــوئـی، وان هــای خـــانـگــی و.. نـزدیـکــ بـه لبــه فــوقــانـی کــاسه آنـهـــا حفـره ای تـعـبیــه شــده  کــه هــدف از ایـجــاد آن، جـلـوگیــری از ســر ریـــز آب در صــورت انــسـداد حـفــره تـخـلـیــه خــروجــی کـه در کــف کــاسـه قــرار دارد خــواهـد شـد. 

روش دیگــر، مـکانـیسم سرریـز یــا (Overflow) می باشد 

در استـخرهــایی کــه از مکــانیســم ســرریــز آب استفــاده می نمــاینــد؛ به این صورت است که بــدون تعــبـیه اسکیــمـر، آب استخــر تــا مـرز همسطح شــدن با لبه استخـر، پـُـرخـواهد شد. در این روش استفـاده از گـریل یا گـــاتر جهت جمـع آوری آب مــازاد استـخـر و هــدایت آن به سیـستـم تصـفیـه در هنگـــام ورود و خـروج شنـاگـران خــواهد شد.

(به خـاطر داشته باشید، در هــردو مکانیـسم، کفــ شورهای کف استخر نیـز بمنظور گردش (سیرکولاسیون) آب استـخر تعبـیه خـواهند شد.) 

توضیحات تکمیــلی در ارتــباط با اســکیـمر:

 بـاکـس یـا محـفـظه اسکیــمر، یـک سـطل پلاستیـکی پیش ساخته است و در مرحــله بتـن ریــزی، روی دیوار استخـر تعبیه می گردد.
جعبه اسکیمـر دارای حفــره ایـست که به سمت استخــر و معمــولاً در مقـابل دمـنده آب قــرار دارد.
اسکیمــر در ارتفــاعی تنظـیم می شود که سطح آب، تــا مـیــانـۀ حـفــره پـلاستــیکی ورودی اسکـیمــر را پــوشش دهـد.

آبــی که وارد اسکیـمر می شـود توسـط مکـش جــزئی و غیـر مسـتقـیم الکــترو پـمپ تصفـیه آب، جهـت طـــی نمـودن مــراحل تصـفـیــــه و ضــــد عفــونی،  به سیستم فیلتــراسیـون هــدایت خــواهــد شد.

در قسمت فــوقــانی اسکیمـر، جهت سهولت به دسترسی سبـد و نظـافــت آن، یک درب کوچکــ قــرار داده شده است.
درب های اسکیمر در رنگ های مـتنـوعـی برای هم پوشــانی با رنگ کـف حــاشیه استخــر تولید می شود.
در برخی از استـخـرهای بــزرگتـر، ممـکن است نیــاز به دو یا چنــد اسکیـمر باشـد.

بر اساس فــرمــول پیشنهاد شده، هـر اسکیمـر بطــور کــلی جهـت پوشش  30m2از سطـح استخـر کــافی خـواهد بـود.

استخــر های روبــاز منـاطقی که تعــداد زیادی درخت اطراف آن وجـود دارد، توصیه می شود یک اسکیمـر مــازاد نیـز در جــایگــاه منـاسبی نـصب گــردد. با این روش احتمـال به تـله افتادن برگ ها بیشتر است.
یکی از کـارهای همیشگی استخـر، تخلیـه آشغــالـها و برگــهای جمع شده در ســبداسکیمـر می باشد که می بایست مورد توجــه قرار گیــرد.

بطور معمـول خــروج آب استـخــر و عمل گردش آب؛ به مـیـزان ۷۵٪ از طریـق اسکیمــر و ۲۵٪ توسـط دریـن های خروجی آب، واقـع در کـف استـخر انجـام می شود.

 با وجود اهمیت اسکیمر استخر، اما اغـلـب مقــررات موجـود نــــصب آنهـا را الـــــزامی نمی شمــــارند.

اسکیمــر بايـد دور استخـر، بر روی دیــواره نصب گــردد و شكل و اندازه آنها چنان باشد كه شناگــران زمانی كه از آنها بعنـوان دستگــــيره استفـــــــاده می نماینـد، قـــادر نبــاشنـد پــا، و يـا دست خــود را تــا زانــو و یا بـازو در آنهـا داخـل نمــاینـد.

اسکــیـمرهــا همچـنـين قــادرند اجـرام شنــاور روی سطــح آب استخـر را مانـند بـرگ كه بـه داخل آنـهـا وارد می شود را بخــوبی نگـاه داشتـه و از بازگشـت مـجدد آنهــا به استخـر بـر اثـر مـوج نـاگهـانی یـا تلاطم هــا، از سبـد اسکیمــر جلوگـيري نمـايـند.

دمـنده هـای آب نیـــز بایــد به گــونه ای دقـیق در مقـابل اسکیمــر تعبیــه شـوند کـه قــادر به هــدایت اجــرام و آلــودگـیـها  به سمت اسکـیمـر گـردند.