محاسبه سر انگشتی برای انتخاب یک پکیج دیواری مناسب :

بازدیدها: 5

این اعداد به محاسبه سر انگشتی معروف است و مربوط به مناطق آب و هوایی ایران می باشد.

 1. معتدل و مرطوب ( شهر های شمالی)
  • ساختمان های دسته اول : برای هر متر مربع 80 تا 100 وات
  • ساختمان های دسته دوم : برای هر متر مربع 100 تا 120 وات
  • ساختمان های دسته سوم : برای هر متر مربع 120 تا 140 وات
 2. گرم و خشک ( شهر های کوهستانی مانند مشهد، تهران )
  • ساختمان های دسته اول : برای هر متر مربع 100 تا 120 وات
  • ساختمان های دسته دوم : برای هر متر مربع 120 تا 140 وات
  • ساختمان های دسته سوم : برای هر متر مربع 140 تا 160 وات
 3. گرم و مرطوب ( شهر های جنوبی)
  • ساختمان های دسته اول : برای هر متر مربع 60 تا 80 وات
  • ساختمان های دسته دوم : برای هر متر مربع 80 تا 100 وات
  • ساختمان های دسته سوم : برای هر متر مربع 100 تا 120 وات

دستهبندیساختمانها:

 • ساختمان های نوع اول: با در و پنجره های عایق دار
 • ساختمان های نوع دوم: با در و پنجره های معمولی
 • ساختمان های نوع سوم: ساختمان های قدیمی با فضای پرت زیاد