لوگو

یکی از راهکــارهــا جهت جمع آوری اجسـام کــوچــک شنــاور (مانند بــرگ گیـاهــان)، حـشــرات مـُــرده، ذرات چــربی بـدن شنـاگــران(مـاننـد روغــن و کــرم ضــد آفتــاب) و در مـجـمـوع زبــالــه یــا هــر جــســم شنــاوری کــه بــه لــحـاظ جــرم آن، قــادر بــه رســیـدن بـه کــف استـخـــر نیستـند.
( کـف استــخـر، مـکــان تـعـبیــه دریـن ها (Drain)، کـه در واقــع خـروجــی آب مـحـســوب مـی گــردنـد).

در ایــن شــرایط، یــک از راهــکارهــا، استفــاده از اسکیـمــر است. مـکــان اســتــقـــرار اسـکـیـمـر، بخــش فــوقــانی دیــوار اسـتـخــــر و جــکـــوزی می بــاشد.

آب هــدایــت شــده بــه اســکـیــمــر، تـوســط لـــوله کــــشی تــعــبـیــه شــــده، بـه سیسـتــم تــصـفــیه و سیــرکولاسیــون هــدایـت می گـردد و پــس از پیـمـایـش پــروســه گـنــد زدایـــی و تـصــفـیـه، بــه استـخــر بــاز می گــردد. در بــرخـــی مـــــوارد، آب هــدایـت شده بــه اسکـیـمـر، جـهـت دور ریــز بــه فــاضــلاب مـنتـقـل می گــردد.

سبـد یا استریـنـر تعبیه شــده در اسکیـمـر (Skimmer Strainer Basket)، از ورود کـلّیـه ذرات فیـــزیـکــی درشت بـه سیســتم تصفیـه جلـوگیـری می نمـاید.

بطور کـلی استـخـر هـا، نـظـر بــه هـمـسطح بــودن آب بــا لـبـه فـوقـانی دیـواره استخــر، به ۲ مـکـانیـسم تقسـیـم گـشتنـد:

۱- مـکــانیـسـم استـفـاده از اسکیـمــ‌ر

۲- مـکـــانـیـسـم ســر ریـــز (Overflow)

(از لـحــــاظ اجـــزاء از راهـکـارهـای کـامـلاً متـفــــاوتـی نسـبـت بـه یـکــدیــگـر بهـره می بــرند.)

در بخش مکــانیــکـال و  اجــراء فـنـداسیـون و ســازه بـه ایـن عـلــت، الـزامـــاً پـیـش از اجــراء استخــر، ضـمن مشـخص نـمــودن یـــکی از دو مـــتُـد، زیــر ســاخـت هـای مربــوط بـه هریک از مـکــانیـســم هـا پیش بیـنی میگردد.

(و یــا بـنــا بــه درخــواسـت متـقــاضـــی،ضمــن اسـتـفــاده از اسـکـیـــمـر، گـــــاتــــر یــا  گــریـل نیــز جـهـت جـمع آوری آبـهــای بیــرون ریخته شده نــاشــی از خروج شـنــاگــران از استــخــر، دور تــا دور پیـرامـون کاسـه اسـتخــر قــابـل تعبیــه خـواهد بـود.)

 و بـرعـکس؛

با توجه به بهـرمندی اسـتخـر از مکانـیسم سرریـز (Overflow) مضـاف برآن، اسکیــمـر نیـز مــورد استـفــاده قـرار گـیرد!..

قـطـعــا در این شرایـط نیـــز می بـایـست کلیـه زیــر سـاخـت هـای مـربـوط بـه ایــــن دو مـکانـیسـم پـیش بیــنی و مهـیـا گـردد  .نکتـــه قـابـل تـــوجــه در ایـــن مـــورد، بستـــن دریچــه ورودی اسکیـمـــر می باشد که توســط پوششـی کــه بـه همــــین منـظــــور در قسـمت دریچــه ورودی اسکمـیــر تعبیــه گــردیده؛ انـجــام پـذیـر خـواهــد بـود.  بـدیهـی است کـه در استـخــرهـائی بـا مکـانیـسـم اسکـیمــر (مکان استـقـرار اسکـیـمر، روی دیـواره استخـر و جکــوزی، در محـدوده فــاصـلـه 10 ســــانتیـمتـر از لبــــه استـخـر می باشد.)، تنــهـا بـا این عمـل آب استـخــر قـادر است بـه مــحـدوده ســر ریـز (لبــه استـخـر) بـرسـد.

ســیـسـتــم ســر ریــز آب استـخـر بــا اسکـیــمـر چــه تـفــــاوتــی دارنـــد؟

استــخــر بــر پایــه ســیسـتـم اســکــیـمـــر

 در این مِــتـد، آب بــا فــاصــله حـدود 10 ســانـتـی متــری از ســطح لبــه فــوقــانی استـخـــر قــرار خــواهــد گــرفـت.

بــنابــر ایـن در ایــن نوع استــخــرهــا (اسکیــمر)، هیچــگــاه آب همــسطح بــا لبــه فــوقــانی دیــوار هــای استــخر نـخواهــد شــد.

نــمـونه مشــابــه، جـهت درک آســان از اسکیـمـر

حـفــره کـوچـکـیست کــه قطـعـاً همــه مــا در منازل دیــده ایم:

بطور مثــال: در کلیــه روشـــــــوئـی ها، سیـنکــ هـای ظــرف شــوئـی، وان هــای خـــانـگــی و.. نـزدیـکــ بـه لبــه فــوقــانـی کــاسه آنـهـــا حفـره ای تـعـبیــه شــده  کــه هــدف از ایـجــاد آن، جـلـوگیــری از ســر ریـــز آب در صــورت انــسـداد حـفــره تـخـلـیــه خــروجــی کـه در کــف کــاسـه قــرار دارد خــواهـد شـد. 

روش دیگــر، مـکانـیسم سرریـز یــا (Overflow) می باشد :

در استـخرهــایی کــه از مکــانیســم ســرریــز آب استفــاده می نمــاینــد؛ به این صورت است که بــدون تعــبـیه اسکیــمـر، آب استخــر تــا مـرز همسطح شــدن با لبه استخـر، پـُـرخـواهد شد. در این روش استفـاده از گـریل یا گـــاتر جهت جمـع آوری آب مــازاد استـخـر و هــدایت آن به سیـستـم تصـفیـه در هنگـــام ورود و خـروج شنـاگـران خــواهد شد.

(به خـاطر داشته باشید، در هــردو مکانیـسم، کفــ شورهای کف استخر نیـز بمنظور گردش (سیرکولاسیون) آب استـخر تعبـیه خـواهند شد.) 

توضیحات تکمیــلی در ارتــباط با اســکیـمر:

 بـاکـس یـا محـفـظه اسکیــمر، یـک سـطل پلاستیـکی پیش ساخته است و در مرحــله بتـن ریــزی، روی دیوار استخـر تعبیه می گردد.
جعبه اسکیمـر دارای حفــره ایـست که به سمت استخــر و معمــولاً در مقـابل دمـنده آب قــرار دارد.
اسکیمــر در ارتفــاعی تنظـیم می شود که سطح آب، تــا مـیــانـۀ حـفــره پـلاستــیکی ورودی اسکـیمــر را پــوشش دهـد.

آبــی که وارد اسکیـمر می شـود توسـط مکـش جــزئی و غیـر مسـتقـیم الکــترو پـمپ تصفـیه آب، جهـت طـــی نمـودن مــراحل تصـفـیــــه و ضــــد عفــونی،  به سیستم فیلتــراسیـون هــدایت خــواهــد شد.

در قسمت فــوقــانی اسکیمـر، جهت سهولت به دسترسی سبـد و نظـافــت آن، یک درب کوچکــ قــرار داده شده است.
درب های اسکیمر در رنگ های مـتنـوعـی برای هم پوشــانی با رنگ کـف حــاشیه استخــر تولید می شود.
در برخی از استـخـرهای بــزرگتـر، ممـکن است نیــاز به دو یا چنــد اسکیـمر باشـد.

بر اساس فــرمــول پیشنهاد شده، هـر اسکیمـر بطــور کــلی جهـت پوشش  30m2از سطـح استخـر کــافی خـواهد بـود.

استخــر های روبــاز منـاطقی که تعــداد زیادی درخت اطراف آن وجـود دارد، توصیه می شود یک اسکیمـر مــازاد نیـز در جــایگــاه منـاسبی نـصب گــردد. با این روش احتمـال به تـله افتادن برگ ها بیشتر است.
یکی از کـارهای همیشگی استخـر، تخلیـه آشغــالـها و برگــهای جمع شده در ســبداسکیمـر می باشد که می بایست مورد توجــه قرار گیــرد.

بطور معمـول خــروج آب استـخــر و عمل گردش آب؛ به مـیـزان ۷۵٪ از طریـق اسکیمــر و ۲۵٪ توسـط دریـن های خروجی آب، واقـع در کـف استـخر انجـام می شود.

 با وجود اهمیت اسکیمر استخر، اما اغـلـب مقــررات موجـود نــــصب آنهـا را الـــــزامی نمی شمــــارند.

اسکیمــر بايـد دور استخـر، بر روی دیــواره نصب گــردد و شكل و اندازه آنها چنان باشد كه شناگــران زمانی كه از آنها بعنـوان دستگــــيره استفـــــــاده می نماینـد، قـــادر نبــاشنـد پــا، و يـا دست خــود را تــا زانــو و یا بـازو در آنهـا داخـل نمــاینـد.

اسکــیـمرهــا همچـنـين قــادرند اجـسام شنــاور روی سطــح آب استخـر را مانـند بـرگ كه بـه داخل آنـهـا وارد می شود را بخــوبی نگـاه داشتـه و از بازگشـت مـجدد آنهــا به استخـر بـر اثـر مـوج نـاگهـانی یـا تلاطم هــا، از سبـد اسکیمــر جلوگـيري نمـايـند.

دمـنده هـای آب نیـــز بایــد به گــونه ای دقـیق در مقـابل اسکیمــر تعبیــه شـوند کـه قــادر به هــدایت اجــسام و آلــودگـیـها  به سمت اسکـیمـر گـردند.

روش کار اسکیمر چگونه است؟

مکان قرارگیری اسکیر، بخش فوقانی دیوار استخر و جکوزی است. در اکثر استخرها، اسکیمر معمولا در داخل چاله‌ای که به کاسه استخر راه دارد و در معرض دید نیست قرار می گیرد. البته در استخرهای بالاتر از سطح زمین، استخرهای قابل حمل، و جکوزی‌ها، اسکیمر معمولا به صورت یک واحد مجزا و قابل حمل ساخته شده و در لبه استخر قرار می‌گیرد. در بعضی از جکوزی‌های قابل حمل نیز اسکیمر مجهز به یک فیلتر فشنگی است.

آب هدایت شده به داخل اسکیمر، از طریق لوله‌کشی وارد سیستم تصفیه و سیرکولاسیون استخر می‌گردد. سپس با انجام فرآیند گندزدایی و تصفیه، به استخر باز می‌گردد. در برخی موارد، آب هدایت شده به اسکمیر، جهت دور ریز به فاضلات منتقل می‌گردد.

امروزه در بسیاری از استخرها از اسکیمرها استفاده می‌شود. البته به طور ایده‌آل، اسکیمرها برای استخرهای خصوصی و کوچک که بار آنها کم است توصیه می‌شود.

انواع اسکیمر استخر

امروزه اکثر اسکیمرها از جنس پلیمر و به صورت یکپارچه ساخته می شوند. البته در استخرهای قدیمی از اسکیمرهای بتنی متصل به سازه استخر استفاده می‌شد. استفاده از اسکیمر در استخر موجب کاهش بار فیلترها و بهبود عملکرد کلی سیستم می‌شود. نقطه مشترک در تمامی موارد آن است که دسترسی به داخل اسکیمر از طریق درپوشی که در قسمت فوقانی آن تعبیه شده صورت می‌گیرد.

مزایا و معایب اسکیمر

یکی از ویژگی‌های مهم در اسکیمر استخر، قابلیت استفاده در جاروی کف استخر است؛ به این صورت که با متصل کردن شلنگ مخصوص جارو بر روی لوله‌ی مکش اسکیمر و اضافه کردن دسته جارو و سر جارو به یکدیگر و شلنگ، می‌توانید از قدرت مکش پمپ مدار تصفیه استفاده نمایید. به این صورت می‌توانید کف استخر را جارو کنید و آن آلودگی‌هایی که ته‌نشین شده‌اند و توسط کفشور جذب نگردیده‌اند را جمع‌آوری نموده و پس از فیلتر کردن‌شان (بدون دور ریز و هدر دادن آب) به سیستم باز گردانید. همچنین در این روش می‌توان از جاروهای نیمه اتوماتیک نیز بهره گرفت. در این صورت دیگر نیازی به جاروی دستی کف استخر نخواهد بود.

به طور معمول خروج آب استخر و عمل گردش آب به میزان ۷۵ درصد از طریق اسکیمر و ۲۵ درصد توسط دِرِین‌های خروجی آب، واقع در کف استخر انجام می‌شود.

یکی از مشکلات اسکیمرها این است که آب با فاصله حدود ۱۰ سانتی‌متری از سطح لبه فوقانی استخر قرار خواهد گرفـت. بنابراین، در استخرهای دارای اسکیمر آب هیچگاه همسطح با لبه فوقانی دیوارهای استخر نخواهد شد.

    سبد خرید